Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Čestné členstvo Vladimírovi Oulehlovi na krajskej rade

V sobotu, dňa 31. mája 2014 sa v Košiciach uskutočnilo krajské zhromaždenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Z celkového počtu 24 zvolených delegátov košického kraja sa ho zúčastnilo 22 delegátov. Za Ústrednú radu ÚNSS boli prítomní Ing. Bc. Milan Měchura a Renata Oláhová, za Úrad ÚNSS riaditeľka Mgr. Ivana Potočňáková, za Krajské stredisko ÚNSS Košice Mgr. Marcela Vitkovičová. Naše pozvanie prijal aj bývalý dlhoročný spolupracovník p. Vladimír Oulehla.

Krajské zhromaždenie viedol a správu o činnosti predniesol predseda Krajskej rady ÚNSS Košice p. Milan Sabovik, v ktorej zhodnotil uplynulé funkčné obdobie. Z aktivít vyzdvihol najmä realizáciu 14. ročníka prehliadky v Sečovciach, oslavy 20. výročia otvorenia budovy KS ÚNSS v Košiciach a návštevu RSZP v Levoči. Z uskutočnených besied najväčší úspech zaznamenala beseda so športovým komentátorom p. Jozefom Jarkovským. Po ďalších predpísaných bodoch programu nasledovalo vystúpenie zástupcov ÚNSS. Pani riaditeľka pred svojim samostatným vystúpením prečítala list predsedu ÚNSS RNDr. Branislava Mamojku, v ktorom bolo zhodnotené uplynulé obdobie a súčasná krízová situácia v našej organizácii. K delegátom KZ sa krátkymi vystúpeniami prihovorili p. Milan Měchura a p. Renata Oláhová. Obsiahlu správu o činnosti Krajského strediska predniesla p. Marcela Vitkovičová.

Po vystúpení volebnej a mandátovej komisie nasledovala diskusia. Na tri diskusné príspevky bolo na mieste zodpovedané. Vo voľbách bola zvolená nová Krajská rada a Krajská kontrolná komisia. Na prvom zasadnutí KR bol za jej predsedu opätovne zvolený p. Milan Sabovik, ktorý sa po schválení uznesenia KZ poďakoval prítomným hosťom za účasť a súčasným aj bývalým členom KR za ich prácu.

Ako bolo už v úvode spomenuté, naše pozvanie prijal p. Vladimír Oulehla. Dôvodom bolo poďakovanie za dlhoročnú prácu v prospech slabozrakých ľudí a udelenie Čestného členstva ÚNSS pri príležitosti 80. narodením, ktoré mu na návrh KR ÚNSS Košice udelila ÚR ÚNSS. Vyznamenanie mu odovzdal podpredseda ÚR ÚNSS p. Milan Měchura, spolu s riaditeľkou ÚNSS a vedúcou KS ÚNSS KE. 7. mája, v deň vyvrcholenia osláv Dňa mesta Košice bolo nášmu jubilantovi na návrh KR a KS ÚNSS KE udelené verejné ocenenie, Plaketa primátora mesta Košice za jeho celoživotnú prácu v oblasti optometrie a kontaktológie, ako i obetavú pomoc pri vytváraní plnohodnotnejšieho života slabozrakých ľudí a ich začleňovaní sa do spoločnosti.

Milan Sabovik

odovzdávanie čestného členstva zástupcami ÚNSS

Ďakujeme